Ontwikkeling Benchmarking Survey Tool 2019

In november 2018 zag Combo Benchmark 2.0 het licht en werd de nieuwe naam geïntroduceerd: Benchmarking Survey Tool, versie 2.0. Inmiddels zijn we een jaar verder en hebben we diverse releases uitgebracht om onze misse uit te voeren. Wij zorgen ervoor dat jij succesvol bent met benchmarken en daarvoor bieden wij een standaard benchmarkonderzoekssysteem, die geheel naar eigen wens door jou is in te stellen.

Wat is er tussen de introductie van 2.0 en nu (2.0.10) gewijzigd? Je leest het in dit jaaroverzicht.

Account

Meertaligheid front end, systeem in 2 talen (NL en EN)

Het is mogelijk om vele talen te gebruiken in de front-end, terwijl de back-end is beperkt tot het Nederlands en Engels. Bij de accountinstellingen in de back-end geef je aan welke talen jij wilt gebruiken. Deze talen zijn vervolgens beschikbaar bij het implementeren van alle onderzoeken.

Vervolgens geef je per front-end aan welke talen je wilt gebruiken. Je kunt zo een front-end per taal maken of één front-end met een taalselectie.

Rollen en lidmaatschappen uitgebreid

Rollen en lidmaatschappen zijn nu bij alle functionaliteiten in te schakelen en te selecteren, zodat nog beter gevarieerd kan worden met rechten per gebruiker respectievelijk per deelnemer.

Loggen van mutaties verder uitgebreid

Veel wijzigingen in stamgegevens werden al gelogd. Dit is nog verder uitgebreid, zodat nagenoeg alle soorten mutaties worden gelogd. Tevens worden alle verstuurde e-mails gelogd. Ook worden alle datavastleggingen door een gebruiker gelogd.

Caching

Bij grotere onderzoeken kostte het soms wat langer voor een deelnemer om de resultaten op te vragen. Dit omdat online real-time de resultaten werden bepaald. Hierdoor werd data die meerdere keren nodig was elke keer opnieuw uitgerekend, met langere performancetijden tot gevolg.

Wij hebben dit aangepast en bepalen nu de resultaten bij het inleveren en valideren van vragenlijsten, bij het aanpassen van referentiegroepen en variabelen en bij het herberekenen van vragenlijsten door de resultaten te cachen (tijdelijk op te slaan). Op deze manier zorgt de tool ervoor dat de resultaten van alle standaard uitvragen al berekend zijn voordat de uitvraag wordt gedaan.

Gebruikers-deelnemers tabel

Het is makkelijker gemaakt om gebruikers en deelnemers via een import aan elkaar te koppelen. In het accountmenu is de optie deelnemers-gebruikers toegevoegd waarin een lijst is opgenomen van alle deelnemers met gekoppelde gebruiker. Deze kan geëxporteerd worden, aangepast worden en weer geïmporteerd worden.

Ontdubbelen bij import deelnemers verbeterd

Bij import van deelnemers en gebruikers (via importdefinities) kan nu ook op de vrije velden worden ontdubbeld.

Deelnemers anonimiseren

Het is mogelijk om deelnemers aan een onderzoek te anonimiseren. Hiervoor is bij de deelnemer (Account-deelnemer) een aparte knop toegevoegd, het ?. Klik hierop om een deelnemer te anonimiseren.

Een geanonimiseerde deelnemer krijgt een hash-code en blijft gekoppeld aan de onderzoeken. Alle gebruikers worden losgekoppeld.

Verwijderen stamgegevens en onderzoek

Het is mogelijk een geheel onderzoek te verwijderen. Alle data van het onderzoek wordt dan verwijderd. En alle stamgegevens kunnen worden verwijderd, inclusief de log van een gebruiker. Hiermee is de Benchmarking Survey Tool geheel GDPR-proof.

Instellen sterkte wachtwoord en noodzaak activatie account van gebruikers

Het is mogelijk de sterkte van het wachtwoord dat een gebruiker moet hebben te bepalen. Je hebt keuze uit 3 opties:

 • Zwak – minimumlengte is 6 tekens
 • Gewoon – minimumlengte is 6 tekens en er moet minimaal een cijfer of een speciaal teken in voorkomen
 • Sterk – minimumlengte is 8 tekens en er moet minimaal een cijfer, een letter, een hoofdletter en een speciaal teken in voorkomen.

Het is tevens mogelijk aan te geven dat activatie van het account bij wijzigen van het e-mailadres niet nodig is.

2 factor authenticatie beheerders

Beheerders kunnen op hun account een tweefactor authenticatie of tweetrapsverificatie instellen. Hiermee kun jij je account beter beveiligen. Dit kan via “Mijn account”.

Je hebt de keuze uit een op tijd gebaseerd eenmalig wachtwoord (TOP) en een universele 2 factor authenticatie (U2F) via een dongle.

De eerste gaat via je mobiele telefoon via een authenticatie app, zoals Google Authenticator.

De tweede gaat via een sleutel, zoals de Ubikey. Deze werkt echter niet op alle browsers. Deze is nog in BETA beschikbaar, kan dus worden gebruikt, maar kan nog problemen geven.

Onderzoeken

Enquêtes en prestatiebenchmarks geïntegreerd, businessscans toegevoegd

Wij zijn bezig alle onderzoeken te integreren tot één onderzoeksplatform, waarbij elk onderzoek gebruik maakt van dezelfde techniek en door middel van opties de functionaliteit per onderzoek wordt bepaald. Binnen elk soort onderzoek zijn er andere instellingsmogelijkheden. Jij bepaalt welke functionaliteit je per onderzoek nodig hebt.

Vooralsnog maak je bij het aanmaken van een onderzoek een keuze uit drie typen onderzoeken:

Bij de instellingen van een onderzoek geef je aan welke functionaliteit je wilt gebruiken in het onderzoek, waarbij de keuzes verschillen per type onderzoek:

 • Algemeen onderzoek – bevat één vragenlijst en één periode (simpele uitvraag), inschrijving (vooraf of achteraf), direct toegankelijke vragenlijst (via een individuele of anonieme link), goedkeuren door deelnemer
 • Business scan – bevat één vragenlijst en één periode (simpele uitvraag), inschrijving (vooraf of achteraf), direct toegankelijke vragenlijst (via een individuele of anonieme link), goedkeuren door deelnemer, valideren, groepsdata, constanten, rapporten. De rapporten kunnen direct na het invullen van de vragenlijst aan de deelnemer worden gestuurd via e-mail.
 • Prestatiebenchmark – bevat meerdere vragenlijsten en meerdere periodes (complexe uitvraag), inschrijving (vooraf of achteraf), inloggen deelnemers, direct toegankelijke vragenlijsten (via een individuele of anonieme link), goedkeuren door deelnemer, valideren, groepsdata, constanten, rapporten, dashboard, referentiegroepen, gegevens analyse, data export door deelnemers, vaste gegevens invoer en nog veel meer. De rapporten kunnen direct na het invullen van de vragenlijst aan de deelnemer worden gestuurd via e-mail, maar ook na inlog zelf worden gegenereerd.

Bij de instellingen van de pagina’s in de front-end kunt u de pagina’s selecteren die bij de gekozen functionaliteit horen.

Kopiëren onderzoek met alle onderliggende elementen

Het is mogelijk een onderzoek geheel te kopiëren, met alle onderliggende onderdelen, echter zonder data. Je kunt tijdens het kopiëren invullen welke onderdelen je wilt kopiëren.

Rapporten en analyses worden ook gekopieerd en de variabelen in de elementen worden direct omgezet naar de nieuwe variabelen. Hierdoor heb je een volledig werkende kopie, zodat je gemakkelijk wijzigingen kunt testen.

Verwijderen periodes duidelijker en moeilijker gemaakt

Het verwijderen van een periode is moeilijker gemaakt door een bevestiging toe te voegen. Hierdoor kun je niet per ongeluk een periode verwijderen, met bijbehorend verlies van alle data van die periode. Tevens is direct inzichtelijk aan welke data het te verwijderen item is gekoppeld en welke gekoppelde data verwijderd wordt.

Periode wijzigingen

Bij het handmatig aanmaken van een periode was het noodzakelijk om uit te loggen en in te loggen om de periode zichtbaar te maken voor verder gebruik. Dat euvel is verholpen. Een aangemaakte periode is direct zichtbaar en bruikbaar en kan aan deelnemers beschikbaar worden gesteld.

Periode-id’s worden nu doorlopend bepaald en niet meer per onderzoek. Hierdoor is het niet meer handig in vragenlijsten te verwijzen naar id’s van periodes, maar kan beter gebruik worden gemaakt van het opzoeken van de periode door middel van de startdatum.

Een periode kan nu ook geblokkeerd worden. Geblokkeerde periodes zijn niet zichtbaar voor de deelnemer.

Het is ook mogelijk de benaming van periodes in te stellen. Standaard wordt bij een kwartaal aan de periode de naam “kwartaal N JJJJ” gegeven.

Door de naam en verkorte naam te vullen met codes, zoals Year, Quarter, kan de benaming van periodes anders worden ingesteld.

Type variabele strikter gehanteerd

Het systeem gaat strikter om met het variabele type. Dit heeft gevolgen voor verwijzingen naar de variabelen in formules. Een variabele van het type ‘numeriek’ kan alleen een cijfer als verwijzing hebben, zonder quotes, bijvoorbeeld #revenue>30000. Een variabele met type ‘tekst’ kan alleen een tekst als verwijzing hebben, met quotes, bijvoorbeeld #country==’United Kingdom’. Een variabele met type ‘boolean’ kan alleen waar of onwaar als verwijzing hebben, bijvoorbeeld #include==true of #include==false. Nullen en enen (#include==0) als resultaat van een boolean zijn NIET meer toegestaan.

Lijstvragen met sliders en plaatjes

We hebben een aantal typen vragen toegevoegd om zo de vragenlijst flexibeler te maken qua look and feel. Zo is het mogelijk om te werken met sliders.

En het is mogelijk om een lijstvraag te definiëren met aanklikbare plaatjes, al dan niet met bijbehorende radio buttons en uitleg per keuze.

Conditionele kleuren

Bij vragen voor de vragenlijst is het mogelijk op basis van condities een kleur in te stellen. Dit kan zowel voor het invulvakje als voor de cel waarin het invulvakje zich bevind. Op deze manier kan ook een conditionele achtergrond worden ingesteld.

Bij verplichte vragen wordt geen rode achtergrond meer gegeven, maar een rode rand. Hierdoor is het instellen van een eigen achtergrond, al dan niet conditioneel, gemakkelijker geworden.

Elementen van een lijstvraag vereenvoudigd en instelbaar voor export

Elementen van een lijstvraag hebben een doorlopende id gekregen, naast de waarde en de naam. Het is nu mogelijk alleen de waarde in te vullen (en de naam leeg te laten). De waarde wordt dan aan de deelnemer getoond in de vragenlijst.

Tevens is het mogelijk bij een lijstvraag aan te geven of de onderliggende elementen in de export moeten worden opgenomen. Bij sommige lijsten (bijvoorbeeld landen) leverde dit een grote export op, zonder noemenswaardige toegevoegde waarde.

Tot slot zijn de elementen van een lijstvraag direct bij het aanmaken of bewerken van de lijstvraag aan te maken, te verwijderen, te bewerken en in volgorde te plaatsen. Hierdoor hoef je niet eerst de vraag op te slaan en dan naar gekoppelde gegevens te gaan.

Conditionele elementen van lijstvragen

Elementen van lijstvragen hebben bovendien een zichtbaarheidsconditie gekregen. Hierdoor is het mogelijk de elementen online real-time te bepalen op basis van een eerder gegeven antwoord op een vraag.

Stel je vraagt eerst in welk land een deelnemer zich bevindt en daarna in welke provincie. Dan maak je een lijstvraag met landen. En je maakt een lijstvraag met alle provincies van alle landen uit de lijstvraag met landen. Per provincie geef je door middel van een conditie aan wanneer deze getoond mag worden aan de deelnemer. Selecteert de deelnemer op de vraag naar het land ‘Nederland’, dan krijgt de deelnemer bij de provincies alleen de Nederlandse provincies te zien.

Constanten opnemen in vragenlijst

Het is mogelijk om met behulp van een functie de waarde van een constante op te nemen in een berekening. Gebruik bijvoorbeeld de constanten om met valutakoersen te werken. De constanten vul je in back-end in als beheerder. Op basis van conditionele berekeningen met behulp van de getConstant-functie selecteert het systeem de juiste constante.

Afdruk ingevulde vragenlijst door beheerder

Het is voor een beheerder niet meer nodig om een deelnemer te emuleren om daardoor een afdruk van de vragenlijst te maken. Via de opties Resultaten per vragenlijst, resultaten per periode, resultaten per deelnemer kan de beheerder direct de vragenlijst inzien en printen van elke deelnemer.

Versnelling export data en validatie

Wij hebben de export van individuele data versneld door geen berekeningen meer te maken en puur de data zoals die al berekend was te exporteren.

Tevens is de validatie versneld. Het laden van de validatieregels kostte veel tijd. Bij grote vragenlijsten en vele validatieregels leidde dat soms tot een lange laadtijd van de lijst met te valideren deelnemers. Door slimmer met de regels om te gaan hebben we de tijd om de lijst te laden en een vragenlijst te valideren behoorlijk versneld.

Lijst ja/nee vragen geoptimaliseerd en in export opgenomen

Elementen van meerkeuze vragen, waarbij meerdere keuzes konden worden aangevinkt, worden nu net als de overige lijstvragen per element opgenomen in de export van data.

Tevens kan naar de elementen worden verwezen middels expressies in rekenvragen of condities met behulp van de functie “isValueElementSelected”. Voorbeeld: isValueElementSelected(getQuestion('ActImprCS'), '1')

Hierdoor hoeven voor dit type vragen geen aparte ja/nee vragen meer te worden aangemaakt.

Valideren periode vergelijken uitgebreid met meer periodes en sortering

Bij de validatie periode vergelijking kunnen nu 4 periodes worden geselecteerd (i.p.v. 2) en kan op alle kolommen worden gesorteerd. Dit vergemakkelijkt de intertemporele analyse voor de beheerder, die daardoor eenvoudiger verschillen van een deelnemer tussen periodes kan waarnemen.

Referentiegroep bepaling in rapport per periode

Wij hebben het mogelijk gemaakt dat een referentiegroep wordt bepaald op basis van de periode van het rapport. Bij een rapport kan namelijk automatisch de referentiegroep worden bepaald op basis van de instellingen van de rapportgroepen. Doordat een deelnemer zich echter in verschillende referentiegroepen van dezelfde klasse kon bevinden in verschillende periodes, leverde dit soms problemen op bij de bepaling van de juiste referentiegroep. Door aan de rapportgroep een rapportperiode te koppelen wordt nu de juiste referentiegroep bij het rapport geselecteerd.

Automatische periode bepaling in rapport

Het was al mogelijk om periodes in een rapport te berekenen op basis van andere rapportperiodes. Deze berekening hebben wij dynamischer gemaakt, zodanig dat de periode al op het scherm wordt bepaald en voor de deelnemer zichtbaar gemaakt kan worden.

Volgorde bij trenddiagram en trendtabel instelbaar

Uit onze klantenfeedback kwam de behoefte om de volgorde van trendtabellen en trendgrafieken te kunnen instellen. Automatisch werd van jong naar oud gesorteerd, maar het is nu ook mogelijk van oud naar jong te sorteren.

Conditionele elementen in dashboard

In een dashboard konden al conditionele teksten worden opgenomen. Wij hebben het mogelijk gemaakt de elementen van een dashboard te tonen op basis van een conditie. Zo kan het dashboard nog verder worden aangepast aan de data van een deelnemer en aan rollen en lidmaatschappen.

Gebeurtenissen

Een groot deel van de e-mail workflow binnen een onderzoek wordt nu ingesteld via gebeurtenissen. Per type gebeurtenis kan worden aangegeven wat er moet gebeuren:

 • Versturen e-mail aan deelnemer, bij inschrijven, starten vragenlijst, inleveren vragenlijst, goedkeuren vragenlijst, etc.
  • Met rapport
  • Met kopie vragenlijst
  • Met beide
  • Met logincodes
 • Versturen e-mail aan beheerder bij inschrijven deelnemer, starten vragenlijst, inleveren vragenlijst, goedkeuren vragenlijst, aanvraag lidmaatschap, etc.

Panels

Sommige wijzigingen zijn relatief simpel in te voeren. Andere kosten wat meer tijd. Zo heeft het even geduurd voordat we besloten om panels in te voeren. Dit omdat panels veel haken en ogen kennen en invloed hebben op alle uitvoer en berekeningen, dus ook op de performance.

Panels zijn groepen deelnemers die allen in twee of meer periodes hebben deelgenomen. Het gaat hierbij om gevalideerde vragenlijsten. Er wordt niet binnen de vragenlijsten gecontroleerd of een bepaalde vraag ook in de betreffende periodes is ingevuld of dat op een vraag een buitengroepswaarde-conditie van toepassing is.

Indien een panel is gekozen door de deelnemer of door jou als beheerder (bijvoorbeeld bij export van groepsdata), dan worden de groepscijfers berekend voor de deelnemers die in alle geselecteerde panelperiodes hebben deelgenomen.

Voorbeeld

x = gevalideerde vragenlijst

Het panel P1 tm P8 bestaat uit 4 deelnemers, B, C, E en H. Gebruik dit panel bijvoorbeeld bij een trendgrafiek van P1 tm P8.

Het panel P1 tm P4 bestaat uit 8 deelnemers, A, B, C, D, E, F, H en I. Gebruik dit panel bijvoorbeeld bij een periodevergelijking van P1 met P2, P3 en P4.

Het panel P7 tm P8 bestaat uit 5 deelnemers, B, C, E, G en H. Gebruik dit panel bijvoorbeeld om de ontwikkeling tussen deze periodes inzichtelijk te maken

Het voordeel van het gebruik van panels is dat hiervoor geen aparte referentiegroepen meer gemaakt hoeven te worden. Maak het panel aan, vink aan voor welke periodes deze geldt en stel het panel beschikbaar aan de deelnemers in de uitvoermogelijkheden. Per type uitvoer kan bepaald worden of panels mogen worden geselecteerd.

In het dashboard kunnen in de analyses groepscijfers van panels en niet-panels naast elkaar worden getoond.

In het rapport kunnen meerdere panels naast elkaar worden gebruikt, waarbij de panels automatisch bepaald worden op basis van de periodes in het rapport. Gebruik hiervoor de volgende formule: getPanelWithPeriods(#period1,#period2) (bij twee periodes)

Front-end

Na invullen vragenlijst terug naar functie waar je de vragenlijst startte

Op verzoek onthoudt de tool de plek waar een functie wordt gestart, zodat bij beëindiging van die functie naar de voorgaande plek wordt teruggekeerd. Zo kan bijvoorbeeld volledig van de startpagina gebruik gemaakt worden, omdat na invullen van de vragenlijst teruggekeerd wordt naar de startpagina in plaats van naar de lijst met periodes.

Dankpagina bij onvolledig invullen

Op verzoek is de dankpagina teruggekeerd die deelnemers zien bij het niet definitief inleveren van een vragenlijst

Voorgaande periode van tekst en lijstvragen

Naast numerieke- en rekenvragen is het nu ook mogelijk de waarde van tekstvragen en lijstvragen van de voorgaande periode in de vragenlijst en bij het valideren te tonen aan de deelnemer resp. beheerder.

Afwijkende URL’s

De front-end is nog beter in te stellen met afwijkende URL’s per pagina. Zelfs per taal kan de URL afwijkend zijn.

Uitvoer resultaten overal dezelfde selecties

Bij alle vormen van uitvoer kan de beheerder op dezelfde wijze bepalen welke periodes, referentiegroepen en panels door de deelnemer geselecteerd kunnen worden. Hierdoor is het eenvoudiger om alle vormen van uitvoer te gebruiken, omdat deze alle op dezelfde manier kunnen worden beperkt.

Expressies berekend op het scherm, incl. tekstberekeningen

De Javascript is uitgebreid, waardoor het mogelijk is de uitkomst van tekstexpressies op het scherm te tonen zonder dat er eerst opgeslagen hoeft te worden.

Werken met twee schermen beter beveiligd tegen data overschrijven

Het kwam voor dat deelnemers op twee schermen data invoerden in dezelfde periode, vooral als vragenlijsten langer waren. Op het ene scherm werd de vragenlijst al ingeleverd, terwijl op het andere scherm de vragenlijst nog openstond. Dit kon leiden tot verlies van data. Wij hebben ervoor gezorgd dat, als een vragenlijst wordt ingeleverd, er geen data meer kan worden gewijzigd, ook niet op een ander openstaand scherm.

Front-end pagina’s geheel flexibel instelbaar

De menu- en submenustructuur worden dynamisch opgebouwd. Een pagina staat in het hoofdmenu als dat bij de instelling van de pagina is aangeven. Een pagina staat in het submenu als het onder een hoofdmenu item in de structuur valt.

Het is mogelijk een openbare pagina te maken, die toegankelijk is zonder inlog. Hiermee kan feitelijk een volledige website worden ingericht (een extranet), die voor iedereen toegankelijk is.

Onderzoekstartpagina’s hoeven niet meer onder het kopje ‘onderzoeken’ geplaatst te worden, maar kunnen direct onder ‘Home’ hangen, of onder een aparte pagina.

Vragenlijst in prestatiebenchmark onderzoek direct benaderbaar via link

Zet een invoerpagina van een onderzoek op ‘openbaar’ of ‘niet ingelogde gebruikers’ en maak het zo mogelijk om de invoerpagina van een prestatiebenchmark onderzoek te benaderen zonder in te loggen. Hierdoor wordt het voor dit type onderzoeken nog eenvoudiger om data bij de deelnemers uit te vragen: ze hoeven hiervoor niet meer in te loggen. Stuur hen gewoon een link naar hun vragenlijst van een bepaalde periode.

Inschrijving controles op adres en postcode

Bij inschrijven is het mogelijk om een controle in te stellen op een dubbel e-mailadres of op de combinatie adres en postcode. Via de controle op e-mailadres kan worden voorkomen dat deelnemers zich tweemaal inschrijven met hetzelfde e-mailadres. Via controle op adres en postcode kan worden voorkomen dat deelnemers zich tweemaal inschrijven met hetzelfde adres.

Deelnemers met meerdere vestigingen kunnen hierdoor alle vestigingen inschrijven en gebruik maken van hetzelfde e-mailadres. In een prestatie benchmarkonderzoek wordt dan per vestiging nog wel een gebruiker aangemaakt en kun jij als beheerder de vestigingen koppelen aan één gebruiker. In de andere onderzoeken worden geen gebruikers aangemaakt bij de deelnemer.

Achteraf inschrijven

Inschrijven voordat een vragenlijst kan worden ingevuld levert een drempel op voor sommige deelnemers. Daarom hebben we het mogelijk gemaakt dat de vragenlijst eerst wordt ingevuld en dat na het inleveren van de data de deelnemer kan kiezen om zich alsnog in te schrijven, bijvoorbeeld om het rapport te ontvangen. Kiest de deelnemer niet voor inschrijven, dan blijft de deelnemer in het onderzoek een anonieme deelnemer. Bij wel inschrijven worden de gegevens van de deelnemer overschreven en eventueel een gebruiker aangemaakt.

Om achteraf te kunnen inschrijven zijn er extra instellingen toegevoegd aan de invoer- en dankpagina.

Hiermee kan worden aangegeven welke velden op de dankpagina ingevuld moeten of mogen worden. Er vindt geen controle plaats op dubbele e-mailadressen of adres en postcode combinaties.

Toekomstige uitbreidingen

In de plannen voor 2020 staat het toevoegen van nieuwe typen onderzoeken, waaronder medewerkersonderzoek, klantenonderzoek, ledenonderzoek (klantenonderzoek van verenigingen), cultuuronderzoek, salarisonderzoek, functiebeloningsonderzoek. De vragenlijsten hiervoor zijn over het algemeen wel te maken. Het gaat vaak over specifieke functionaliteit voor een onderzoek, zoals het kunnen aanmaken van medewerkers, klanten en leden door de afnemer van het onderzoek of zoals het kunnen aanmaken van standaardfuncties. Ook in de rapportage zal functionaliteit voor deze typen onderzoeken nodig zijn.

Wij zijn vooral heel erg benieuwd naar wat jij wilt. Heb jij nog wensen, op- en/of aanmerkingen, ideeën, referenties, potentiele klanten, en wat dies meer zij, geef het ons door. Wij waarderen dit zeer en zullen ons best doen jouw wensen op te nemen in een volgende release.

Wil je ons aanbevelen bij jouw relaties? Laat hen dan contact met ons opnemen en vermelden dat zij door jou op ons zijn geattendeerd. Wij waarderen dit zeer.

Leer meer

Andere artikelen die wellicht interesseren

Acht tips om effectief te benchmarken

Een benchmark moet een doel en een focus hebben. Bepaal van tevoren wat je wilt bereiken, zoals aanknopingspunten vinden...

Lees verder
Voeg als branchevereniging waarde toe aan uw dienstverlening met benchmarking

Benchmarking is in. Althans binnen grote bedrijven is benchmarking gemeengoed geworden. Ontwikkeld als managementtool door Xerox...

Lees verder
Benchmarking Survey Tool als nieuwe naam voor Combo Benchmark

Combo Benchmark is geheel vernieuwd en omgedoopt tot Benchmarking Survey Tool. Bij Compare 2 Compete hebben we hard gewerkt...

Lees verder

We leveren de hulpmiddelen

Onze intelligente online doe-het-zelf Benchmarking Survey Tool is gemaakt om jou succesvol te maken in benchmarken. We ondersteunen jouw met handige gadgets in alle stappen van het uitvoeren van jou benchmarks.

 • Online uitvraag met real-time berekeningen
 • Analyse en validatie tools ingebouwd in hetzelfde systeem
 • Online rapportage door middel van dashboards
 • Offline rapportage door gegenereerde pdf's rapporten
 
×